futurity

hmailei i a si dingmi thil sinak

fuzz

lunghmul hling, lunghmul. hling bantuk a simi thing pelpawi tete

fy

siter; e.g. clear cu clarify a siter; glory cu glorify a siter.