acorn

thilthing thei, kuhthing thei, farthing thei