antidote

sivai thahnak si , sidin sual le si kah sual tik i hman zokzokmi