antipathy

pakhat le pakhat i huatnak , ruahnak i khah lonak