aside

khattelei kam i chiah; e.g. He put the book aside = Cuak kha khatlei kam ah a chiah (a rel ti lo); e.g. He turned aside = Khatlei ah aa mer.