attache

cozah pakhat nih cozah dang sin i aiawhtu bawi an chiahmi sin i ralbawi an chiah chihmi