avarice

hnem , tangka ngeih duh tuknak , hakkauhnak