belong

ta si; e.g. This pen belongs to me = Hi cafung cu ka ta a si; e.g. That particular chair belonged to my father = Khi tthutdan thengte khi ka pa ta a si.