bench

1. tthutdan sau;
2. biaceihnak zung i biaceihtu pawl tthutnak