best

ttha bik; e.g. He sorted out the best apples = Epal ttha bikbik kha a thim hna; e.g. He got the pick of the best clothes =Thilpuan ttha bik hna lak i a ttha khummi kha a co hna.