better

1. a ttha deuh; e.g. He feels a lot better = A ttha deuh ngangai.
2. a dam deuh;
3. tthatter deuh; e.g. You should try to better the situation = Thil umtuning kha tthatter deuh naa zuam awk a si; e.g. Is the patient any better = Mizaw cu a ttha deuh hlei maw?
better off = umtu khusak lei i i nincan deuh.