bluster

1. thlitu a hran i a thawng a ngeih khi; e.g. The wind blustered around the house = Inn pawng ah thlitu a hrang.
2. i porhlaw ngai i holh cutmat.