brick

tlakrawh; e.g. Bricks and mortar cohere = Tlakrawh le thung cu an i seng; e.g. The wall was relaid with new bricks = Vampang cu tlakrawh thar in an remh tthan.