buffalo

naa; e.g. He plows the field with water buffaloes = Naa in lei a thuan hna; zoh bison.