cadence

aw ttum le aw kai , holh tik i aw ttum le aw kai