dark

muihnak; e.g. Do not be afraid of the dark = Zan mui kha ttih hlah.