-ist

biafang donghnak lei i chapmi; e.g. ‘tour’ cu ‘tourist’, ‘piano’ cu ‘pianist.’