jasmine

pangpar buk pakhat , a par aa dawh ngaimi