jut

a fong; e.g. The pier juts into the sea = Tilawng cung kainak donhlei an tuahmi cu rili chungah a va fong.