ladder

kainak hlei; e.g. Stand the ladder against the wall = Vampang ah khan arhlei kha hei tung; e.g. Steady the ladder = Arhlei kha fek tein tlai.