rabies

uihrut zawtnak; e.g. Rabid dogs = Uihrut zawtnak a ngemi uico; thil aa hruh chihmi; a thin a hun tuk i a hruh in a hrutmi.