wad

zenthong chung i zen le kuan karlak i danhmi puanchia.