wan

a dangmi (daang), a dermi, thazang a ngei lomi.