wrapt

past tense of wrap, fun, khuh tuam.  (also wrapped)