yawn

1. hahamh. 2. hahamh tik i ka fakpi an bantukin ka an.
3. thing phun khat.