yours

nangmah ta, nanmah ta; e.g. The red book is yours = Cauk sen kha nangmah ta si;  yours ah hin apostrophe a um lo.