ei

take – Example: He takes food = Rawl a ei

eidin

foodstuff – Example: We are low in foodstuff = Eidin kan har