a rengmi

tense – Example: Tense nerves = Thahri a rengmi