ei

erode – Example: Water erodes soil = Ti nih vawlei a ei