maa , maak , ma

divorce (by the man) – Example: Mr. Khamh Ling does not divorce Ttial Ngen. – Ttial Ngen divorces Khamh Ling = Khamh Ling nih Ttial Ngen a ma lo. – Ttial Ngen nih Khamh Ling a kirtak