zuva , awlokchonnak , hnahnawhnak , harnak petu thil , rawl a hrawktu

pest