wait

hngahnak, e.g. John had a long wait at the doctor’s = Sibawipa inn ah John nih saupi a hngah.
be in wait = bawh

wait

hngah; e.g. We waited for a full hour = Suimilam pakhat kheng kan hngah; e.g. He paced the floor waiting for his friend = A hawipa a hngah lioah tuang ah aa chawk lengmang; e.g. He kept us waiting a long while = Caan saupi a kan hngahter.

waiter

cabuai i rawlpetu

waiting

hngahnak.

waitress

rawlpetu nu.

waive

ngol , tuah loin um , a herh lo ti i ruahpiak

waiver

ngoltu.

wake

1. i tthangh, i hlauh.
2. hung nun; e.g. Flowers wake in the spring = Pangpar eu thal a hung chuah ttikah a hung nung;