wallaby

kangaroo hme deuh phun.

wallet

phaisa bawm.

wallow

i bualh, nawncek chung i i bualh.

wallpaper

vampang benh caku

walnut

hru

walrus

rili chung saram nganpi phun khat

waltz

laam phun khat

wampum

cengkeuh in sermi thi.

wan

a dangmi (daang), a dermi, thazang a ngei lomi.

wand

thiangthunh thiate.