radio ngaih

tune in – Example: Tune in to the Voice of America = VOA kha ngai

rai

pestilence – Example: Smallpox and cholera are pestilences = Ralse le ngaleo cu rai an si

rai

pregnant – Example: Our mare is pregnant = Kan rangpi a rai